Công văn V/v tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân